Korporativna obuka

  1. Šestomesečni kurs savetovanja zasnovan na analizi jezika.

Razumevanje funkcije i simbolike jezika i razvijanje veština prepoznavanja specifičnosti različitih načina na koje upotrebljavamo jezik omogućavaju praktičarima da preko jezika dođu do mnogih zaključaka za koje je psihoanaliza zahtevala dugotrajne postupke ispitivanja nesvesnog.

Ludvig Vitgenštajn, jedan od klasičnih autora u savremenoj filozofiji jezika, bio je savremenik i prijatelj Sigmunda Frojda, ali se oštro protivio psihoanalitičkom metodu, smatrajući da je put preko jezika praktičniji, efikasniji i precizniji način psihoterapeutskog rada.

Polaznici mogu biti psihoterapeuti priznatih usmerenja ili zdravstveni stručnjaci sa iskustvom i kvalifikacijama u humanističkoj terapiji.

2. “Metod sokratskog dijaloga”

Šestomesečna obuka u vođenju sokratskog dijaloga kojim se izdvajaju vrednosti ličnosti u savetodavne svrhe.

Sokratski dijalog je najstariji, danas veoma osavremenjeni, metod savetovanja koji sagovornika dovodi do samostalnog definisanja svojih ključnih vrednosti i nesvesnih sadržaja.

Polaznici mogu biti filozofi, psihoterapeuti, psiholozi i lekari sa humanističkim iskustvom i obukom.

 

3. “Veštine rukovođenja (Leadership Skills)”

 

 

 

Vežbe unapređivanja emocionalne inteligencije u grupi, obuka u Dilema treningu za organizacije, opciono obuka u Delfi tehnici. Sastavni deo programa je individualno savetovanje i obuka u kreiranju specijalizovanih timova.

Polaznici moraju imati master diploma humanističkog usmerenja.

 

4. “Pregovaranje”

Novi program od 2019.

Polaznici moraju imati završen fakultet humanističkog smera.