Soft Skills za kompanije (paket 2): PEACE metod za upravljanje korporativnim problemima

Kome je obuka namenjena

Ova obuka je namenjena profesionalnim menadžerima, ali i svakom ko se neposredno ili posredno bavi pitanjima u vezi sa upravljanjem ljudima/konfliktima/korporativnim problemima. Poznavanje PEACE metodologije unapređuje veštine profesionalaca sa upravljačkim dužnostima u nizu praktičnih delatnosti koje su ključne za uspešan menadžment, uključujući razrešavanje konflikata, regrutovanje, definisanje problema, postavljanje procedura za donošenje odluka i nadzor nad njihovim sprovođenjem.

 Principi upravljanja korporativnim problemima zasnovani na PEACE metodu

Osnovna pretpostavka upravljanja korporativnim problemima je da postoje teškoće sa kojima se kompanije suočavaju, kako iznutra, tako i spolja, koje se ne mogu u celosti „rešiti“, nego se moraju držati pod kontrolom. Zbog toga se njima mora upravljati tako da one ne narušavaju njene dve ključne korporativne funkcije: sposobnost kompanije da ostvaruje profit i svoju društvenu ulogu.

PEACE metod je savremeni pristup upravljanju korporativnim konfliktima i širokim dijapazonom korporativnih problema koji je zasnovan na metodu čiji je autor Lou Marinoff, američki etičar i korporativni konsultant. PEACE metod je strukturirani način rešavanja korporativnih problema zasnovan na pet specifičnih faza: postavljanje problema,  elaboracija problema,  utvrđivanje alternative ili opcija, kontemplacija ili razmatranje uticaja pojedinih alternativnih rešenja na kompaniju, i donošenje konačne odluke na osnovu ekvilibrijuma ili ravnotežnog stanja svih faktora odlučivanja.

PEACE struktura je univerzalno primenljiva na rešavanje praktično svih korporativnih problema. LouMarinoff je predsednik Američke asocijacije filozofskih praktičara (APPA), glavne američke stručne asocijacije koja nudi PEACE metod u Americi, dok je SPPA nacionalna profesionalna organizacija u Srbiji koja je deo stručne mreže koju vodi APPA. Na čelu SPPA nalazi se prof. Aleksandar Fatić, koji je sertifikovani savetnik i istovremeno Fellow APPA (www.appa.edu).

Specifičnost PACE metoda je da predstavlja standardizovanu, faznu metodu rešavanja problema i upravljanja krizama koja se sastoji iz pet osnovnih koraka koji se mogu planirati, meriti i pratiti. Reč o konkretnoj i merljivoj metodi čija se efikasnost može procenjivati u svakom konkretnom slučaju primene.

Program obuke za Srbiju i zemlje u okružćenju je interaktivni program (izlaganja, diskusiju i radioničarski rad) u trajanju od 3h, sa sledećom tematskim i strukturnim fokusom:

  • PEACE metod i njegova upotreba u kompanijama, 1 h.
  • Pauza od 15 min.
  • Praktično uvežbavanje upotrebe PEACE metoda (studija slučaja klijenta), 1h45min.
  • Sumarno predstavljanje i analiza rezultata rada,30 min.

Broj učesnika

Interaktivni metod koji se koristi u programu obuke zahteva najmanje 12 učesnika, dok zbog specifične metodologije rada, maksimalan broj učesnika ne može biti veći od 36. Radioničarski rad u okviru obuke odvija se u grupama čiji broj može da se kreće od 8 do 24.

Oblik sertifikacije

Po završetku obuke polaznici dobijaju sertifikat za organizacioni konsalting o PEACE metodu na 2 godine.

Cena paketa

€4200-6400.

Više informacija

Za više informacija, pišite nam na office@etika.edu.rs. Za stručne informacije možete kontaktirati koordinatora obuke, Prof. Aleksandra Fatića (licna web stranica: http://aleksandarfatic.net).