Soft Skills za kompanije (paket 3): Kombinovani PEACE and IDEA metod za rešavanje korporativnih konflikata

Kome je obuka namenjena

Ova obuka je namenjena profesionalnim menadžerima ali i svakom ko se neposredno ili posredno bavi pitanjima u vezi sa upravljanjem ljudima/konfliktima/korporativnim problemima. Poznavanje unaprediti veštine zaposlenih sa upravljačkim dužnostima u nizu praktičnih delatnosti koje su ključne za uspešan menadžment, uključujući razrešavanje konflikata, regrutovanje, definisanje problema, postavljanje procedura za donošenje odluka i nadzor nad njihovim sprovođenjem.

 Prednosti koje kompaniji donosi korišćenje kombinovanog PEACE i IDEA metoda

Korišćenje ove PEACE i IDEA metoda podrazumeva napredni nivo znanja i veština. Korišćenje kombinovane metodologije omogućava postizanje sinergijskih efekata ove dve dominantne metode rešavanja korporativnih konflikata. Stečene kompetencije omogućavaju vrhunski osposobljen profesionalni rad  kroz stručno rešavanje svih problema koji se mogu pojaviti u međuljudskim odnosima u radu jedne kompanije, kakao unutar kompanije tako i u odnosu na klijente i saradnike.

PEACE metod je savremeni pristup upravljanju korporativnim konfliktima i širokim dijapazonom korporativnih problema koji je zasnovan na metodu čiji je autor Lou Marinoff, američki etičar i korporativni konsultant. PEACE metod je strukturirani način rešavanja korporativnih problema zasnovan na pet specifičnih faza: postavljanje problema,  elaboracija problema,  utvrđivanje alternative ili opcija, kontemplacija ili razmatranje uticaja pojedinih alternativnih rešenja na kompaniju, i donošenje konačne odluke na osnovu ekvilibrijuma ili ravnotežnog stanja svih faktora odlučivanja.

IDEA metod se sastoji od četiri faze: identifikacija problema, razdvajanje unutrašnjih faktora, u smislu faktora nad kojima kompanija ima neku kontrolu, od spoljašnjih faktora, koji ne zavise od kompanije,  identifikovanje faktora konflikta na koje je moguće uticati „sada i ovde“, i  prilagođavanje kompanije na minimalne faktore na koje se ne može uticati, ali koji su precizno definisani.

Program obuke za Srbiju i zemlje regiona je interaktivni program (izlaganja, diskusiju i radioničarski rad) u trajanju od 4h, sa sledećom tematskim i strukturnim fokusom:

  • PEACE metod i njegova upotreba u kompanijama, IDEA metodu i njegova upotreba u kompanijama, komplementarnom odnos dva metoda, 1h30min.
  • Pauza, 15 min.
  • Praktično uvežbavanje upotrebe metoda (studija slučaja klijenta), 1h45min.
  • Sumarno predstavljanje i analiza rezultata rada, 30 min.

Broj učesnika

Interaktivni metod koji se koristi u programu obuke zahteva najmanje 12 učesnika, dok zbog specifične metodologije rada, maksimalan broj učesnika ne može biti veći od 36. Radioničarski rad u okviru obuke odvija se u grupama čiji broj može da se kreće od 8 do 24.

Oblik sertifikacije

Uspešni polaznici će biti sertifikovani za organizacioni konsalting o PEACE i IDEA metodu na 2 godine.

Cena paketa

€4200-6400.

Dodatne informacije

Za više informacija, pišite nam na office@etika.edu.rs. Za stručne informacije možete kontaktirati koordinatora obuke, Prof. Aleksandra Fatića (licna web stranica: http://aleksandarfatic.net).