Soft Skills za kompanije (paket 1): Generička obuka u emocionalnoj inteligenciji sa 2 nivoa intimnosti vežbi

Principi emocionalne inteligencije i socijalna odgovornost kao put ka profitu

Socijalna odgovornost kompanija je dvosmeran proces. U jednom smeru, ona se odnosi na društveno okruženje kompanije. Postupajući kao dobar „korporativni građanin“, to jest pomažući svojoj zajednici, kompanija mobiliše lojalnost te zajednice i time stvara jezgro vernih klijenata ili kupaca. Ova vrsta socijalne odgovornosti nije samo „vraćanje duga kompanije društvu“, kako se često opisuje (takav dug, u suštini, i ne postoji), nego je način da se poveća profit ostvarivanjem socijalnih veza i emocionalnih odnosa između identiteta kompanije i zajednice u kojoj kompanija radi. U drugom smeru, socijalna odgovornost predstavlja odnos kompanije i zaposlenih, to jest sagledava kompaniju kao društvenu sredinu u kojoj zaposleni očekuju odgovarajući kvalitet vremena provedenog na poslu kao preduslov za visoku produktivnost. Ove dve vrste socijalne odgovornosti postižu se istovremeno izgradnjom takozvane „korporativne emocionalne inteligencije“, korišćenjem različitih metoda obuke zaposlenih.

Emocionalna inteligencija je, u proširenom smislu, i skup veština kojima se, pored kvaliteta života na radnom mestu i povećanja produktivnosti zaposlenih, ostvaruju i bolje veze sa zajednicom i bolji prodor u okruženje kompanije u smislu projektovanja socijalne odgovornosti i stvaranja odgovarajućeg imidža. Neki poslodavci u danas najdinamičnijim sektorima rasta su konstatovali da zaposleni koji imaju loše odnose u porodici, teškoće u održavanju kruga prijatelja ili uspostavljanju novih poznanstava pokazuju znatno nižu produktivnost na radnom mestu, i daju manji doprinos povećanju kvaliteta ukupnih rezultata kompanije. Stoga je razvijanje veština emocionalne inteligencije istovremeno ključna metodologija za ostvarivanje pozitivnog uticaja na zaposlene (i time ispunjavanje socijalne odgovornosti kompanije prema zaposlenima), i za projektovanje socijalne vizije i ostvarivanje socijalno poželjnog imidža kompanije. Reč je o standardu savremene korporativne obuke na radnom mestu, pre svega za zaposlene u HR odeljenjima, ali i za menadžment srednjeg i višeg nivoa.

Format paketa obuke:

  • Paket obuke za Srbiju i zemlje u okruženju obuhvata program od 4 do 5 sati (celodnevna obuka), sa sledećom strukturom:
    Uvodno izlaganje o emocionalnoj inteligenciji i osnovnim metodama za njeno unapređivanje na radnom mestu i u odnosu sa zajednicom u trajanju od 40 minuta, uz 20 minuta diskusije.
  • Pauza od 15 minuta.
  • Radionica o emocionalnoj inteligenciji u trajanju od jedan sat i četrdeset pet minuta.
  • Briefing posle radionice u trajanju od 15 minuta.
  • Pauza od 15 minuta.
  • Radionica o primeni emocionalne inteligencije na unapređivanje imidža kompanije kao socijalno odgovorne uz precizno ciljanje relevantne zajednice ili grupe klijenata u trajanju od 45 minuta do 1.5 sata, zavisno od broja polaznika.
  • Briefing programa obuke u trajanju od 30 minuta.

Po završetku obuke polaznici će dobiti nacionalne sertifikate SPPA na oblast emocionalne inteligencije na radnom mestu i socijalne odgovornosti.

Broj učesnika

Program obuke u ovom paketu zahteva najmanje 12 učesnika, uz maksimalan broj učesnika od 36. Rad u radnionicama se odvija u grupama čiji broj se kreće od 3 do najviše 8.

Oblik sertifikacije

Uspešni polaznici će biti sertifikovani za organizacioni konsalting o emocionalnoj inteligenciji na 2 godine.

Cena paketa

€4200-6400.

Dodatne informacije:

Za više informacija, pišite nam na office@etika.edu.rs. Za stručne informacije možete kontaktirati koordinatora obuke, Prof. Aleksandra Fatića (licna web stranica: http://aleksandarfatic.net).