November 16, 2012 By admin

Etičko savetovanje i koučing su posebna disciplina

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Etičko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju, i da radi na tome da tu patologiju smanjuje ili uklanja. Etičko savetovanje namenjeno je zdravim i integrisanim pojedincima. Cilj etičkog savetovanja je da, koncentrišući se na moralne aspekte problema, pomogne klijentu da promađe ono rešenje koje je najbolje za njega i za povezana lica, na osnovu vrednosti i stavova samog klijenta. Stoga etičko savetovanje nije zamena za psihoterapiju, i ne može se sprovoditi paralelno sa psihoterapijom. Ono je sasvim različit tip savetovanja, koje je zasnovano na etičkom razumevanju konflikata, i na metodologiji primenjene filozofije u dijalogu sa klijentom.

Metodologija etičkog savetovanja i koučinga zasnovana je na etici kao posebnoj filozofskoj disciplini i sprovode je isključivo kvalifikovani etičari, koji poseduju najmanje akademski stepen Master-a u primenjenoj filozofiji i sertifikaciju neke od svetski renomiranih asocijacija za etiku ili praktičnu filozofiju. Cilj etičke obuke je da se konflikti, bilo da su unutrašnji (konflikti između različitih stavova o etičkim pitanjima) ili spoljašnji (konflikti sa okolinom, profesionalnim okruženjem ili konflikti interesa), rešavaju prepoznavanjem moralnih standarda koji su nam bliski i učenjem kako da se ti standardi primene u praktičnom životu.

Polazište etičkog savetovanja i koučinga je da je moral suštinski standard kojim se uvek rukovodimo u svemu što radimo, iako toga uglavnom nismo svesni. Čak i ljudi koji misle da postupaju amoralno, u suštini imaju sopstvene moralne standarde, i ti standardi rukovode velikim brojem njihovih postupaka. Smisao etičkog savetovanja je da se razjasne takozvana „jezgrovna“ moralna pitanja i da se dođe do estrategije postupanja kojom se izlazi iz konflikta ili problema.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]