July 6, 2023 By alex

Snimak seminara IPH, normalnost i patologija u psihoterapiji

Pojam normalnosti u psihijatriji i psihoterapiji je kontroverzan. On se, bar u psihoanalitičkoj tradiciji, povezuje sa idealizacijom pojedinih atributa ličnosti. Primera radi, kao ključni elementi normalnosti u savremenoj psihodijagnostici tretiraju se osobine poput otpornosti (“rezilijentnosti”), kreativnosti, sposobnosti tolerisanja frustracije, pa čak i optimalnih veština komunikacije. Savremeni psihoanalitički autori, poput Paul Verhaeghe-a, tako ističu da je pojam psihičke normalnosti u stvari jedna normativna projekcija, jedan ideal društvene poželjnosti. Kako bi rekli društveni teoretičari, on je “socijalni konstrukt”. Međutim, činjenica da je nešto “socijalni konstrukt” ne doprinosi mnogo razumevanju tog fenomena. Na kraju krajeva, sve u međuljudskim odnosima je “socijalni konstrukt”: i ljubav, i saradnja, i solidarnost, i empatija, pa čak, kako bi Giorgio Agamben to rekao, i sama “socijalnost” (Socialitas).

Pojam normalnosti je posebno kontroverzan u psiho-profesijama, u kojima se on tretira na mnogo različitih načina, uključujući i jedan stav, koji je relativno ukorenjen u praktičnoj prihoterapiji, da postoji i “preterana normalnost”, koja onda sama po sebi prerasta u novu vrstu patologije. Moglo bi se reći da normalnost može generisati paradoks patološke normalnosti kao normativne projekcije u društveni prostor. Celokupna psihodijagnostika temelji se na društvenom normiranju normalnosti, koje se, pogotovo u pozitivističkom dobu psihijatrije, često de facto svodi na ocenu funkcionalnosti.

Tokom ovog seminara, Behzad Hadžić, psihijatar, i Aleksandar Fatić, filoterapeut, diskutovali su sa učesnicima o pojmovima normalnosti i patologije, o patologizaciji, ulozi farmaceutske industrije, koja se često pominje kao faktor normiranja patologije u američkom tržišnom konceptu psihijatrije, kao i o nizu drugih povezanih pojmova i pitanja.

Snimak seminara je na sledećoj web adresi:

https://drive.google.com/file/d/1BSEMMpk0cAe2WDQ5KxoaHGaOwe0dCTvD/view?pli=1